Reklamacje

Reklamacje

 

  1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu wad fizycznych bądź prawnych (rękojmia) Towaru zakupionego przez tego Konsumenta.
  2. Usługodawca rozpatruje reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uprawnienia przysługujące Konsumentowi określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (wersja jednolita: Dz. U. z 2014 poz.121) w brzmieniu zmienionym przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz.827).
  3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Przedsiębiorcy jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
  4. Usługodawca nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać pisemnie bezpośrednio w Sklepie fizycznym, lub drogą mailową na adres sklep@oxford-sklep.pl lub przesłać na adres: Oxford-skllep.pl 81-392 Gdynia ul. Słowackiego 54. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej, jeśli zakupiony produkt taką posiada. Dodatkowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji udziela Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonu wskazanym na stronie https://www.oxford-sklep.pl.
  5. Usługodawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do złożonej reklamacji w czasie do 14 dni. W przypadku braku kontaktu, reklamacje uznaje się za zasadną.
  6. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Usługodawca.
  7. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.
  8. W przypadku, gdy produkt posiada rozszerzoną gwarancję, dołączona zostanie do niego pisemna karta gwarancyjna określająca jej zakres, czas trwania oraz procedurę reklamacyjną.
  9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl